1/3
Frida und Paul
glasierte Keramik, Holzkonstruktion
2017
180 cm x 66 cm